برای خرید دوره

لطفا مبلغ 10 میلیون تومان به شماره کارت داخل تصویر سمت چپ واریز نموده و سپس فیش واریزی را به دکمه زیر در تلگرام ارسال نمایید. 

برای خرید دوره

لطفا مبلغ 10 میلیون تومان به شماره کارت داخل تصویر بالا واریز نموده و سپس فیش واریزی را به دکمه زیر در تلگرام ارسال نمایید. 

error: محتوا محافظت شده اس.